Product- en PRIIPS-informatie

Externe fondsen & interne fondsen - Precontractuele informatie

Klik op het downloadpictogram voor toegang tot het essentiële-informatiedocument (EID) van het product of klik op de productnaam voor toegang tot de specifieke-informatiedocumenten (SID’s) voor de instrumenten en Prospectussen

SFDR - Meer informatie over duurzaamheid

Inwerkingtreding op 2 augustus 2022 van de verplichting voor verzekeringstussenpersonen om de voorkeuren van hun klanten op het gebied van duurzaamheid te verzamelen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1257, die op 2 augustus 2022 in werking is getreden, verplicht verzekeringstussenpersonen om de voorkeuren van hun klanten te verzamelen voor beleggingen die voldoen aan ecologische, sociale en governance (ESG) criteria – in het bijzonder in de zin van de Europese SFDR- en Taxonomieregelgeving – en om met deze voorkeuren rekening te houden in het kader van het product dat zij aanbieden.

Deze verplichting valt volledig binnen het kader van de plicht tot persoonlijk advies van verzekeringstussenpersonen.

Alleen ter informatie* vindt u hier een modelvragenlijst voor het verzamelen van ESG-voorkeuren van geabonneerde klanten.

*De vragenlijst, de geldigheid ervan en de gevolgen voor de klant met betrekking tot de keuzes voor vermogensallocatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringstussenpersoon.